Årsmøte 11/02-10

ÅRSMØTE I LEVANGER HISTORIELAG 11.FEBRUAR 2010 KL 19.00 PÅ HEGLE GRENDEHUS
23 medlemmer tilstades
Formannen/leiaren – Ola Indgaard – ønskte vel møtt og åpna møtet.

Innkalling og sakliste godkjend.

SAKLISTE:

1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Årsmelding 2009 frå styret
3.Rekneskap 2009
4.Arbeidsplan for 2010
5.Budsjett
6.Fastsetting av årspenger
7.Valg

SAK 1: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

SAK 2: ÅRSMELDING FRÅ STYRET
Leiar gjekk gjennom og kommenterte årsmeldinga som var utsendt på førehånd.
Vedtak: Årsmeldinga godkjend utan merken

SAK 3: REKNESKAP
Kasserar gjekk gjennom rekneskapen som var lagt ut på møtet.
Revisor las opp revisjonsrapporten/kommentaren som godkjende rekneskapen.
Leiar svarte på spørsmål.
Vedtak: Rekneskapen godkjend

SAK 4: ARBEIDSPLAN FOR 2010
Dok. Framlegg til arbeidsplan (utsend saman med giro/trykt på baksiden av den)
Leiar las opp plana som var omfattande/ambisiøs, og positiv for Levanger – historia.
Orientering om p. 9 «Levangerbilder»

Forslag til arbeidsplan 2010

 1. I følge samarbeidsavtalen av 20.januar 2009 med Levanger bibliotek vil det meste av vår aktivitet foregå i biblioteket.
 2. Møter i styre, nemnder og andre arbeidsmøter vil bli lagt dit.
 3. Slektsforum, som kan samle dei som holder på med å finne røtter vil her få ei veiledning i å finne kilder og utveksle egne erfaringer m.m.
 4. Årbok som før
 5. Medlemsblad, vår og haust fortsetter
 6. Heimesida fortsetter og oppdateres jamnt
 7. «Gammelt atett» i Levanger-Avisa
 8. Delta i «Levanger 1000 år i 2011»
 9. Delta sammen med Levanger Bibliotek med «Levangerbilder»
 10. Prosjektene Levanger-elva og Munkebygruppa fortsetter
 11. Prosjektet 2009 «Veger, grinder m.m.» avsluttes
 12. Åpne kontordager i biblioteket fortsetter
 13. Turer og møter som før
 14. Delta med stand på Dampskipsbrygga

Vedtak: Framlegget til arbeidsplan vedtatt

SAK 5: BUDSJETT
Leiar gjekk gjennom budsjettframlegget og svarte på spørsmål
Vedtak: Det framlagte budsjettet vedtatt

SAK 6: ÅRSPENGAR FOR NESTE ÅR (2011)

Framlegg frå styret: Årspengane blir uendra – kr 100,-
Vedtak: Framlegget vedtatt

SAK 7: VALG
Valgnemnda la fram forslag på styremedlemmar og andre tillitsverv:

Valgnemnda i Levanger Historielag: Nils Krogstad, Kåre H.Almåsbakk og Toralf Granaune
Disse er på valg:
Leder: Ola Indgaard
Styremedl.: Jon Steinar Munkeby,
Åshild B.Øwre,
Liv Kjønstad

Forslag fra valgnemnda:
Leder Johannes Vongraven (ny)
Paal J.Fostad (ny)
Åshild B.Øwre (gj.v)
Kiv Kjønstad (gj.v)

I og med at Johannes Vongraven sitter i styret fra før må årsmøtet velge ett nytt medlem til styret.
Valgnemnda foreslår: Anne Sofie Lullau

Som revisorer foreslås: Pål Kulås (gj.v) og Arild Buran (ny)

Det skal også velges en ny person til valgnemnda: Nils Krogstad er på valg.
Ny: Jon Steinar Munkeby

valgnemnda


Vedtak: Alle foreslåtte kandidater vald med akklamasjon

Avgåtte leiar takka Jon Steinar Munkeby for arbeidet i styret og overrekte ein bukett med roser.

– Ny leiar Johannes Vongraven takka for tilliten, og han takka og avtroppande leiar for arbeidet og overrekte ein blomsteroppsats.

Johannes Vongraven overrekker Ola Indgaard en blomsteroppsats  Foto:H.Bakken

Johannes Vongraven overrekker Ola Indgaard en blomsteroppsats Foto:H.Bakken

Johannes Vongraven overrekker Ola Indgaard en blomsteroppsats Foto:H.Bakken

……………………………. ………………………. ………………….

Etter årsmøtedelen fikk Per Anker Johansen ordet og redegjorde for boka «Husmannsplasser i Levanger og Frol»

Helge Bakken har oppsummert Johansens foredrag:

Husmannsplasser i Levanger og Frol.

På årsmøtet i Levanger Historielag var Per Anker Johansen invitert for å gjøre rede for arbeidet med bokverket ”Husmannsplasser i Levanger og Frol”. Utgiver av boka er Levanger Bygdeboknemnd. Redaktør er Per Anker Johansen.
Johansen poengterte at han hadde hatt et korps av dyktige og interesserte lokalhistorikere som medarbeidere. De har både gravd i jorda etter gamle tufter, og gravd i kirkebøker og diverse dokumenter etter opplysninger.
Johansen åpnet med å slå fast at gårdshistorier for lengst er nedskrevet og kommet på trykk i mange bygder. Husmennenes tilværelse er bare overfladisk kartlagt. En trenger ikke å spekulere lenge på hvorfor det er slik.- Arbeidet med bokverket som bygdeboknemnda står bak, og som foreligger i dag, må derfor sies å være et pionerarbeid.
Per A. Johansen har i første delen av bokverket gitt en generell beskrivelse av husmannsvesenet som system. Det er gjort på en måte som det går an å få forstand av, og som godt kan gå inn som en viktig del av historieutdanninga på høyt nivå.- Husmannens arbeidsdag er nok delvis kjent, men det som langt på vei er glemt, er husmannskvinnenes gjøremål. Den alene er verd et eget bokverk.
Per A. Johansen gikk grundig inn på problemene med å lokalisere de forskjellige husmannsplassene. Spesielt er området rundt Levanger sentrum vanskelig å nøste opp i p.g.a. at landskapet er endevendt mange ganger.
Registreringa har støttet seg på et unikt kart over Levanger. Dette er bygd på studiereiser og er utgitt i 1813. Det er den kjente L.D. Klyver som står bak dette arbeidet.
Johansen gikk videre inn på hvordan mange av husmannsplassene oppstod, og hva for relasjoner husmannen hadde til sin herre, gårdbrukeren.
Avslutningsvis poengterte redaktøren at det store registrerings- og samlearbeidet som er gjort på en stor dugnad, kom i 12. time. Generasjonen som sitter med lokalkunnskapene på dette området, er i ferd med å tynnes ut. Vi er helt i ytterkant av tida, for å bruke Johansens egne ord.
Boka er trykt i nytt opplag.- Derfor: løp og kjøp.

H.B.
……………………. …………………… ……………………

Etter foredraget ble møteprotokollen opplest og godkjend.

Så var det kaffe og kaker.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *