Styremøte; 04.10.2016

 

 

Styremøte 4. oktober 2016 på Levanger bibliotek
Tilstede:          Øystein Haugan, Hallbjørn Holberg, Hans Hallan, Sveinung Havik, Hågen Ven
Forfall:            Åshild Bjørgum Øwre, Hilde Løvås, Randi Berget, Gaute Haugan
Referent:        Hågen Ven

Sak 1 Årboka
Årboka ventes ferdig fra trykkeriet 15. november.
Prisen på boka bestemt til kr. 250,-.
Enighet om at vi prøver å få til en brosjyre med reklame for laget som kan legges ved ved salg av boka. Hågen kontakter Gaute med tanke på ideer og bistand. Vi satser også på å få ferdig medlemsblad nr. 2 med tanke på at det kan deles ut til årbokkjøpere.
Møte i salgsnemnda bestemt til 17. oktober.

Sak 2 Medlemsverving
I forste omgang satser vi på brosjyre, se sak 1. Vi trenger også noe som kan brukes når vi står på stand for å selge bøker eller reklamere for laget. Hågen tar også dette opp med Gaute.

 Sak 3 Søknad om økonomisk støtte til bok
Vi har mottatt søknad om støtte til bokprosjekt om handverk i det nordenfjellske gjennom 1000 år fra Jon Suul. Verket vil bl.a. inneholde ca. 80-85 sider med stoff om Levanger. Stemningen i møtet for eventuell støtte var positiv da Levanger har en rik håndverkskultur. Enighet om at dette diskuteres på et senere møte da det må inn i neste års budsjett hvis det skal være aktuelt. Hågen sender foreløpig svar til Suul. Hågen sender også søknaden til styremedlemmene.

Sak 4 Meldingsblad
Tema for innhold diskutert og Sveinung fikk en del innspill. Bladet må være ferdig først i november slik at det kan sendes ut før årboka er ferdig.

Sak 5 Kulturminnedagen
Arrangementet ble gjennomført 13. september i samarbeid med Levanger bymuseum og Fortidsminneforeningen. Ellev Stensli fortalte om restaurering av gamle vindu og Hilde Røstad om restaurering av Sjøgata 42. Ca. 25 deltakere. Det var på forhånd avtalt at utgiftene til arrangementet deles likt mellom de tre lagene.

 Sak 6 Økonomi
Øystein og Hilde har ringt opp dem som ikke har betalt kontingenten. Dette resulterte i at noen får tilsendt nytt innbetalingskort og noen vil ikke være medlem lenger av forskjellige årsaker. Et viktig arbeid er gjort for å få «vasket» medlemslista. Vi har nå ca. 200 medlemmer.
Det mangler e-postadresser på mange medlemmer. Øystein sender lista til styremedlemmene med tanke på at noen kanskje har slike adresser i andre sammenhenger. E-post kan være greit når vi vil gå ut med informasjon til medlemmene. En annen måte kan være å bruke masseutsendelse på sms; vi har mobilnr. til de fleste medlemmene.

Sak 7 Arkiv
Vi bør få oss et bedre arkiv og boklager enn det vi har på Hegle. Vi har mistet lagerplass i garasjen på biblioteket og på Hegle er det trangt og veldig støvet på grunn av utetthet mot gruslagte arealer utomhus. Øystein sjekker et par alternativer som ble diskutert. 

Sak 8 Vedlikehold av minnesteder
Saken utsatt til et senere møte.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *