Styremøte; 11.07.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 11. juli 2017 klokka 18.30, på Forberg, Ytterøy hos Åshild Bjørgum Øwre. 

Forfall: Gaute Ulvik Haugan. Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås, Randi Berget, Egil Moen, Anton Skei og Åshild Bjørgum Øwre. 

 1. PROSJEKT – KONFIRMASJONSBILETE
  Dokument 1: Brev frå Hogne Heir.       
  «                 2: Orientering frå arbeidsutvalet etter møte med Hogne Heir (sjå møte 27/6-17) VEDTAK: Levanger historielag går inn og støttar Hogne Heir. (Samr.)       Bildeprosjektet blir da ein del av historielagets arbeid.
   
             
 2. DELTAKING PÅ MARTNA`N
  Vi gir tilbakemelding til Hågen innan 25. juli om vi har høve til å stille ein- eller fleire av datoane 2. – 5. august. Vi satsar på å ha loddsal med bokpakkar som gevinstar + evt. fruktkorg(er).
   
 3. NY TUR Hans har vore i kontakt med Martin Friberg i Markabygda om å få koma på musèet hans på Nordenget. Vi kan tenke oss ein ettermiddag i slutten av august evt. tidleg i september.
  VEDTAK: Turnemnda får fullmakt til å legge opp turen og fastsette (Samr.) tidspunkt og ordne med servering.
   
 4. INFO FRÅ BOKNEMNDA v/Randi. Orientering om innkome- og utlovt stoff. Det er for lite stoff enno. Alle «bygder» bør vere representerte. Frist for innlevering: Utgangen av august.
   
 5. ØKONOMI Orientering v/Øystein. 25 medlemmar har ikkje betalt kontingenten enno. Økonomien vår er god, men vi må satse på å få fleire medlemmar. Eige møte om dette. Gåve ved tur til Markabygda som ved tur til Åsen.
  VEDTAK: Vi gir kr. 2.500,- i gåve til musèet  i Markabygda. (Samr.)
   
 6. ORIENTERING Boklageret på Brusve er ferdig. Ønske om dugnad til flytting av bøker m.m. Hågen sender ut datoforslag. Framlegg frå Johannes Vongraven  vedr. møte om bygdeboknemnda. Møtet blir 3. oktober.

  NESTE STYREMØTE BLIR 5. SEPTEMBER.
  Aa. Bjørgum Øwre    –   sekretær   -

Årsmøte; 14.03.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Årsmøte i Levanger historielag tysdag 14. mars 2017 klokka 18.00  på Fotomuseet, Levanger. 13 stk. møtte. Innkallinga var gjort kjent ved annonse i Trønder-avisa og Innherred. 

 1. Nestleiar, Hågen Ven ønskte vel møtt. Innkalling og sakliste godkjend utan merknad.
 2. VAL av møteleiar: Hågen Ven vald. VAL av sekretær: Åshild Bjørgum Øwre vald.
 3. VAL av 2 til å skrive under møteboka: Hogne Heir og Randi Berget vald.

4. ÅRSMELDING (vedlagt protokollen).
Hågen Ven gjekk gjennom årsmeldinga som var utdelt. Tilføying under punkt «Slektskaffe»: Arr.: Samarbeid med Levanger bibliotek og    Slekt og data.

5. REKNESKAP
Kasserar Øystein Haugan gjekk gjennom rekneskapen som var utdelt og kommenterte einskilde punkt og svarte på spørsmål.     Rekneskapen er revidert og funne i orden.     VEDTAK: Rekneskapen godkjend. (Samr.)

6. ARBEIDSOPPGÅVER 2017
Styret sitt framlegg til oppgåver vart delt ut og kommentert av     Hågen Ven.     VEDTAK: Vedlagte liste vart godkjend. (Samr.)
Årbok 2017                         
Boksalg, selgere, førjulsmartna m.m.                         
Ajourføring av heimesida                         
Bruke facebook aktivt                         
Slektsforum/slektskaffe                         
Arrangere tur(er), foredrag, medlemsmøter                         
Medlemsverving                         
Samarbeid med andre lag og Levanger bibliotek                         
Etablere nytt lagerlokale

7. BUDSJETT FOR 2017    
Framlegg til budsjett (utdelt) vart gjennomgått av kasserar.    
Det vart opna for spørsmål/kommentarar.   
VEDTAK: Budsjettet vedtatt (samr.)

8. FASTSETTING AV KONTINGENT    
VEDTAK: Kontingenten blir som tidlegare, kr. 150,- for                        einskildpersonar, kr. 200,- for fam./grupper. (Samr.)

9. INNKOMNE SAKER    
a. «For å ha stemmerett på årsmøtet, må kontingent være betalt senest en uke før årsmøtet.»         
Styrets forslag til vedtak: Ein går imot dette av praktiske grunnar. 
VEDTATT mot 1 stemme.   
b.
Omorganisering av bygdeboknemnda.        
VEDTAK: Styret legg fram forslag på neste årsmøte. (Samr.)

10. VAL
Styre: (Arbeidsutvalet, nestleiar, sekretær og kasserar fungerer som leiar).        Nestleiar: Hågen Ven, attval for 2 år.       
Sekretær: Åshild Bjørgum Øwre – ikkje på val, 1 år igjen.       
Kasserar: Øystein Haugan – ikkje på val, 1 år igjen.       
Styremedl.: Randi Elise Berget, ikkje på val, 1 år igjen.       
Styremedl.: Hans Hallan, ikkje på val, 1 år igjen.       
Styremedl.: Hilde Løvås, attval for 2 år.       
Styremedl.: Egil Joar Moen, vald for 2 år, ny.       
Styremedl.: Anton Skei, vald for 2 år, ny.       
Styremedl.: Gaute Ulvik Haugan, attval for 1 år.

11. Revisorar:   Hogne Heir: For 1 år.  Arild Buran: For 1 år.

12. Valkomite: Anna Dahl – leiar – 1 år igjen.      
Johannes Vongraven – 2 år igjen.      
Per Mølnås –  3 år igjen.
 

Valkomiteens framlegg vedtatt
Alle vald med akklamasjon.   

Møteboka godkjend. Randi Berget (s.)    Hogne Heir (s.)

 

                            

Styremøte; 07.03.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

Styremøte i Levanger historielag tysdag 7. mars 2017 klokka 17.00  på Levanger bibliotek. 

Forfall: Hallbjørn Holberg, Randi Berget, Gaute Ulvik Haugan.

Underskrivne møtte: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hilde Løvås, Sveinung Havik, Hans Hallan, og Åshild Bjørgum Øwre.  

SAKER: 

 1. FØREBUING TIL ÅRSMØTET
  a. Årsmelding v/Hågen. Det framlagte forslaget vart gjennomgått.
  VEDTAK: Den gjennomgåtte årsmeldinga blir lagt fram for (Samr.)      årsmøtet som styrets melding.
            

  b. Rekneskap v/Øystein.           
  Rekneskapen vart gjennomgått og kommentert.           
  VEDTAK: Rekneskapen blir lagt fram for årsmøtet. (Samr.)

  c. Arbeidsplan
  VEDTAK: (Samr.) Arbeidsplana blir lagt fram for årsmøtet.

  d. Budsjettframlegg.
  Framlegget vart gjennomgått og sett i samanheng med arbeidsplana. Vedtak: Blir lagt fram for årsmøtet. (Samr.)

  e. Praktiske førebuingar.
  -Innkalling ved annonse i TrønderAvsa og Innherred14/2-17er utført. -Underhaldning/program: Nord-Trøndelag historielag v/M. Fiskvik +   bildeframsyning v/N. Torske.
  -Servering: Øystein ordnar dette.

  f. Innkomne saker. Betalt kontingent/stemmerett på årsmøtet. Blir tatt opp på årsmøtet Bygdaboknemnda som del av historielaget.Blir orientert på årsmøtet.      

  2. ÅRBOKSALET          
  Boka er trykt i 950 eksemplar og ca 600 er selt. Rest: 150-200.           VEDTAK: Vi trykker 800 stk. neste år (2017).   (Samr.)
             
  3. MELDINGSBLADET         
  v/Sveinung Havik.         
  Utkast vart delt ut og fekk positiv respons. Sidetalet vart diskutert i          høve til porto.
               
  VEDTAK: Bladet blir sendt medlemmane etter årsmøtet.  (Samr.)
                 

  4.  NYTT LAGER         
  Vi har tilbod om nytt lager på Brusve. Rommet er ikkje oppvarma og det er snautt, men vi kan snekre hyller sjølv.         
  Vedr. kostnad så byd vi oss til å betale 1500,- kr i leige (gratis på Hegle, men Brusve er meir praktisk.) Samrøystes vedtak.
     

  5.  TILBOD OM SLEKTSPROGRAM         
  Tilbodet er frå Ola Indgaard         
  Vedtak: Vi inviterer han til eit møte så vi får orientering.
    

  6. FLYTTING TIL NYTT WEBHOTELL        
  Saka utsett.

  7. SØKNADER OM STØTTE       
  a. Frå Jon Suul til bokprosjekt.           
  VEDTAK: Avslag. (Tidlegare praksis og konsekvensar).       
  b. Frå Bymuseet til teaterframsyning.           
  VEDTAK: Noko stønad til annonsering – kr. 3000,-       
  Beskriving av prosjekta, men ikkje budsjett vedlagt søknadene.

  8. FRÅ BIBLIOTEKET    
  Førespurnad om medverknad frå historielaget. Ingen såg seg tid til å gå aktivt inn i arbeidet, men styret er ressursgruppe.                                    Møteboka godkjend.
     

   Aa. Bjørgum Øwre – ref. (s), Hågen Ven (s) Øystein Haugan (s), Sveinung Havik (s), Hans Hallan (s), Hilde Løvås (s).                     

Styremøte; 08.02.2017

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Styremøte i Levanger historielag tysdag 8. februar 2017 klokka 18.00  på Levanger bibliotek.

Forfall: Hallbjørn Holberg.
Underskrivne møtte. Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hilde Løvås, Sveinung Havik,  Hans Hallan, Gaute Ulvik Haugan, Randi Berget og Åshild Bjørgum Øwre. Viggo Ballo møtte og orienterte om kalkomnane på Nesset m.m., før styremøtet. 

Før styremøtet orienterte Viggo Ballo om kalkomnane på Nesset       (Sjå sak 6 frå møte 5. desember 2016).    Restaurering samt bygging av ny feltomn er viktig for formidling av  kunnskap omkring kalkomnane og å ta vare på kunnskapen om  arbeidsprosessen. Søknad om midlar er på gang.

SAKER: 

 1. FØREBUING TIL ÅRSMØTET
  a. Årsmelding v/Hågen. Det framlagte forslaget vart gjennomgått. VEDTAK: Den gjennomgåtte årsmeldinga blir lagt fram for (Samr.)      årsmøtet som styrets melding.b. Rekneskap v/Øystein. Rekneskapen vart gjennomgått og kommentert. VEDTAK: Rekneskapen blir lagt fram for årsmøtet. (Samr.) c. Arbeidsplan – forslag v/Åshild. Arbeidsplan – som siste år – med supplement lagt fram. Fleire forslag kan sendast til Åshild denne veka.
  VEDTAK: (Samr.) Arbeidsplana blir lagt fram for årsmøtet. d. Budsjett. Blir sett opp når arbeidsplana er ferdig. e. Praktiske førebuingar. -Innkalling ved annonse i TrønderAvsa, evt. Innherred 14/2-17. -Underhaldning/program: Nord-Trøndelag historielag v/M. Fiskvik +  evt. bildeframsyning v/N. Torske. -Servering: Vi kjøper tekake og kaffe og ordnar dette i styret.
 2. ÅRBOKSALET          
  Boka er trykt i 950 eksemplar og ca 500 er selt. Sjå rekneskap. 
 3. SØKNAD FRÅ BYMUSEET OM TILSKOTT TIL TEATERFORESTILLING        Saka utsett. 
 4. NYTT LAGER         Saka utsett.
 5. TILBOD OM SLEKTSPROGRAM          Saka utsett.
 6.  HALVÅRSMØTE FOR NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG         
  Levanger historielag er bedne om å arrangere møtet.         
  VEDTAK: Vi tar på oss oppgåva og arrangerer møtet som skal (Samr.)  
  haldast i mai. Stad: Brusve. Vi kjem tilbake til saka.
 7.  FLYTTING TIL NYTT WEBHOTEL           Saka utsett
 8. ORIENTERINGSSAKER OG EVENTUELT.   Saka utsett.    

  

Møteboka godkjend:
Aa. Bjørgum Øwre – ref. (s), Hågen Ven (s) Øystein Haugan (s),      Sveinung Havik (s), Hans Hallan (s), Hilde Løvås (s).       Randi Berget (s), Gaute Ulvik Haugan (s).            

 

 

Styremøte; 10.01.2017

Styremøte i Levanger historielag tysdag 10. januar 2017 klokka 18.00  på Levanger bibliotek.Forfall: Hågen Ven, Gaute Ulvik Haugan, Randi Berget.

Underskrivne møtte. Til stades: Øystein Haugan, Hilde Løvås, Sveinung Havik, Hallbjørn Holberg, Hans Hallan og Åshild Bjørgum Øwre.

 

SAKER:

 1. ÅRBOKSALGET
  Orientering v/kasserar. Opplag: Oppgåve manglar. Selde bøker: Oppgåve manglar. Pengar levert: Kr. 100.650,-
  VEDTAK: Årboksalet blir tatt opp på eit nytt møte med fullstendige talopplysningar. Seljarane blir inviterte til eit møte. Vi serverer kaffe.
  ØKONOMI    
  Trykkekostnader: Kr. 145.250,- Pr. i dag blir boka trykt på trykkeri  i Verdal.  
  VEDTAK:  
  Vi innhentar tilbod frå fleire trykkeri og tar saka opp på eit nytt møte           og får spørsmåla kring årboka i meir ordna former (sak 1 og 2).

 2. ÅRSMØTE         
  Årsmøtet skal haldast i tida januar-mars.         
  VEDTAK: Tid for årsmøtet: 14. mars-2017 klokka 18.00.         
  Stad:  Levanger fotomuseum.         
  Fagleg innslag   :  Vi spør Nils Torske om innslag.

 3. FRISTAR: 
  Årsmelding: Ansvarleg, arbeidsutvalet v/Hågen Ven.         
  Budsjettframlegg: Ansvarleg, arbeidsutvalet v/ Øystein Haugan         
  Fagleg innslag: Nils Torske blir spurd, ansv.Sveinung Havik.          Årsmelding, budsjett, «foredrag» må vere klart til siste styremøte før årsmøtet. Innkalling i samsvar med vedtektene.
                  
 4. MARSIMARTNAN, 2-4 mars        
  Det er tradisjon for samarbeid med bymuseet og vi har stand i lag. Vi må hugse på medlemsverving. Utlodning av eit innramma bilde (frå fotomuseet) har vore populært tidlegare, og vi prøver på nytt i år. Sveinung snakkar med fotomuseet.          
  REKLAME for laget – plakat? Vi ber Gaute om han kan ordne dette.           Sveinung samordnar med samarbeidspartnarane.
      
   
 5. OPPGJER ETTER KULTURMINNEDAGEN         
  v/kasserar/sekretær.         
  Fortidsminneforeninga skal betale 1000 kr. Bymuseet skal betale 1000 kr.       Historielaget betalar reste,- litt over 1000 kr.         
  VEDTAK: Kasserar ordnar dette.
    
 6. MELDINGSBLAD NR. 1/2017       
  v/Sveinung Havik.       
  Bladet kjem ut etter årsmøtet, overgangen mars/april. 
  Aktuelt tema: Bybrannane (1877 – 1897). Ønske frå ansvarlege for bladet: Ver flink til å koma med stoff!
   

 7. EVENTUELT.      
  a. Blomster til biblioteket med takk for godt samarbeid er kjøpt og levert.       b. Viggo Ballo kan koma på februarmøtet og orientera om kalkomnane           på Nesset.     
  c. Vi skriv ned e-postadressene våre for å ha samla for styret.     
  d. Roknesvollen. Årsmøte.  Utsending: Hågen Ven.  Vara: Sveinung Havik.    e.Framlegg om at biblioteket v/Vidar Lund kallar inn til møte a`la         «sykkelmøtet»  (historielaget, fotomuseet, bymuseet, biblioteket) vedr emnet BRANN.       
       

  Møteboka godkjendt.
  Aa. Bjørgum Øwre – ref. (s), Øystein Haugan (s), Hallbjørn Holberg (s),        Sveinung Havik (s), Hans Hallan (s), Hilde Løvås (s). 
       

Styremøte; 05.12.2016

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Styremøte i Levanger historielag måndag 5. desember 2016 klokka 18.00  på Levanger bibliotek.

Alle møtte. Til stades: Øystein Haugan, Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås, Sveinung Havik, Hågen Ven, Hallbjørn Holberg, Randi Berget, Hans Hallan og Åshild Bjørgum Øwre. 

SAKER:

 1. MINNETAVLER – VEDLIKEHALDSANSVAR
  Pr. i dag har vi tre plassar: -Kirkestad på Hallan – ansv. Hans Hallan. -Kirkestad på Reistad – -Kirkestad i Røvika –    ansv. Åshild Bjørgum Øwre. Vedr. P. 2, Reistad: Sveinung Havik kontaktar  grunneigar Magne Reistad. Det vart diskutert om ein evt. skal ha ein artikkel om dei gamle kyrkjestadene. Vi tar dette opp seinare. Ein tur for å sjå kyrkjestadene var det interesse for. Vi prøver dette til neste år. 
   
   
          
 2.  VALKOMITEEN – arbeid før årsmøtet.          
  VEDTAK:   Sekretæren skriv/tar kontakt med valnemnda som er  (etter Ketil Iversen går ut): Jon Oddvar Skei og Anna Dahl.  Tredje person skal nemnast opp av styret.   Johannes Vongraven blir spurd om han er villig til å gå inn  i valnemnda etter Ketil Iversen. Hågen Ven tar kontakt med han.

     3.  LAGERPLASS/ARKIV for historielaget.          
         Orientering v/Sveinung Havik.  Sveinung har undersøkt i det gamle   
         heradshuset for Frol der vi evt. kan få disponere eit par rom. Fotomuseet    
         disponerer pr. i dag           huset, og vi må ta opp med dei ein eventuell
         kostnad.          
         VEDTAK:
Ein arbeider vidare med saka. Sveinung gjer dette.                 

4.     ÅRBOKSALET          
        Orientering v/kasserar.  Pr. i dag er det selt bøker for vel 60.000,- kr.              
        Tilbakemeldingane frå seljarane er positive. Melding av boka i avisa   
        er ønskjeleg, og Leif Hovland blir spurd.  Randi ansvarleg.

  5.    ØKONOMI         
         Rekning frå trykkeriet er ikkje kome enno, så ein manglar fullstendig
         oversikt. Sjå elles p. 4.

   6    EVENTUELT. a. Viggo Ballo har søkt midlar for eventuelt å restaurere
        kalkomnane på Nesset. Han ønskjer samarbeid med Bymuseet og
       Historielaget. Positivt!  Vi inviterer Viggo Ballo til eit styremøte
              

           Møteboka godkjendt..

          Aa. Bjørgum Øwre – ref. (s), Hågen Ven (s), Øystein Haugan (s),
          Hallbjørn Holberg (s), Randi Berget (s), Gaute Ulvik Haugan (s),
          Sveinung Havik (s), Hans Hallan (s), Hilde Løvås (s).
      

 

Styremøte; 01.11.2016

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Styremøte i Levanger historielag tysdag 1. november 2016 klokka 18.00  på Levanger bibliotek. 

Forfall: Hans Hallan Til stades: Øystein Haugan, Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås,  Sveinung Havik, Hågen Ven, Hallbjørn Holberg, Randi Berget og Åshild Bjørgum Øwre.  

SAKER: 
1.
ÅRBOKA.
Redaktør Asbjørn Tingstad møtte under denne saka. Styret fekk boka for 2016 utdelt, og vi såg gjennom boka som såg fin ut. Lanseringsmøtet blir på biblioteket tysdag 8. november klokka 18.00. Trønderavisa og «Innherred» blir inviterte. Representant frå redaksjonen tek kontakt med avisene og bidragsytarane (Asbjørn). Vi set inn annonse i «Innherred» og TA laurdag 5. november (Åshild) Gaute lagar innstikk til medlemsbladet/og til bruk ved sal av boka. Salgsmåtar vart diskutert. Kvar kjenner si oppgåve. Godtgjering til redaksjonsnemnda. Antall bøker blir redusert, hovudredaktør bør ha fleire enn dei andre medlemmane (5 og 2?) Styret inviterer nemnda med ut på julemiddag etter neste styremøte.
  
2. MELDINGSBLADET.        
Sveinung presenterte utkast til bladet. Dette skal ut før boka. Det blir trykt 350 eks. Lett å få til fleire om det trengs. Nye medlemmar får dette saman med siste årboka.   
 
3.  ØKONOMI.          
Vi har kr. 53020,27 på brukskontoen vår. Utgiftene vedr. Kulturminnedagen 13/9-16 vart lagt fram, totalt ca 3100 kr. (Sveinung og Åshild gjennomførte dagen og         representerte dei samarbeidande laga. Kasserar betaler samla utlegg. Kr. 1000,- blir kravd inn frå fortidsminneforeninga, kr. 1000,- frå Bymuseet, resten, ca. 1100,-  betalar historielaget.                

4.  ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG.          
Årsmøtet er i Mosvika 19. november 2016. Hågen og Sveinung skal dit og tar med fleire om nokon treng skyss.          

 Aa. Bjørgum Øwre – ref.            

        

Styremøte; 04.10.2016

 

 

Styremøte 4. oktober 2016 på Levanger bibliotek
Tilstede:          Øystein Haugan, Hallbjørn Holberg, Hans Hallan, Sveinung Havik, Hågen Ven
Forfall:            Åshild Bjørgum Øwre, Hilde Løvås, Randi Berget, Gaute Haugan
Referent:        Hågen Ven

Sak 1 Årboka
Årboka ventes ferdig fra trykkeriet 15. november.
Prisen på boka bestemt til kr. 250,-.
Enighet om at vi prøver å få til en brosjyre med reklame for laget som kan legges ved ved salg av boka. Hågen kontakter Gaute med tanke på ideer og bistand. Vi satser også på å få ferdig medlemsblad nr. 2 med tanke på at det kan deles ut til årbokkjøpere.
Møte i salgsnemnda bestemt til 17. oktober.

Sak 2 Medlemsverving
I forste omgang satser vi på brosjyre, se sak 1. Vi trenger også noe som kan brukes når vi står på stand for å selge bøker eller reklamere for laget. Hågen tar også dette opp med Gaute.

 Sak 3 Søknad om økonomisk støtte til bok
Vi har mottatt søknad om støtte til bokprosjekt om handverk i det nordenfjellske gjennom 1000 år fra Jon Suul. Verket vil bl.a. inneholde ca. 80-85 sider med stoff om Levanger. Stemningen i møtet for eventuell støtte var positiv da Levanger har en rik håndverkskultur. Enighet om at dette diskuteres på et senere møte da det må inn i neste års budsjett hvis det skal være aktuelt. Hågen sender foreløpig svar til Suul. Hågen sender også søknaden til styremedlemmene.

Sak 4 Meldingsblad
Tema for innhold diskutert og Sveinung fikk en del innspill. Bladet må være ferdig først i november slik at det kan sendes ut før årboka er ferdig.

Sak 5 Kulturminnedagen
Arrangementet ble gjennomført 13. september i samarbeid med Levanger bymuseum og Fortidsminneforeningen. Ellev Stensli fortalte om restaurering av gamle vindu og Hilde Røstad om restaurering av Sjøgata 42. Ca. 25 deltakere. Det var på forhånd avtalt at utgiftene til arrangementet deles likt mellom de tre lagene.

 Sak 6 Økonomi
Øystein og Hilde har ringt opp dem som ikke har betalt kontingenten. Dette resulterte i at noen får tilsendt nytt innbetalingskort og noen vil ikke være medlem lenger av forskjellige årsaker. Et viktig arbeid er gjort for å få «vasket» medlemslista. Vi har nå ca. 200 medlemmer.
Det mangler e-postadresser på mange medlemmer. Øystein sender lista til styremedlemmene med tanke på at noen kanskje har slike adresser i andre sammenhenger. E-post kan være greit når vi vil gå ut med informasjon til medlemmene. En annen måte kan være å bruke masseutsendelse på sms; vi har mobilnr. til de fleste medlemmene.

Sak 7 Arkiv
Vi bør få oss et bedre arkiv og boklager enn det vi har på Hegle. Vi har mistet lagerplass i garasjen på biblioteket og på Hegle er det trangt og veldig støvet på grunn av utetthet mot gruslagte arealer utomhus. Øystein sjekker et par alternativer som ble diskutert. 

Sak 8 Vedlikehold av minnesteder
Saken utsatt til et senere møte.

 

 

 

Styremøte; 07.09.2016

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Styremøte i Levanger historielag tysdag 7. september 2016 klokka 18.00  på Levanger bibliotek. 

Forfall: Hallbjørn Holberg og Randi Berget. Til stades: Øystein Haugan, Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås, Hans Hallan, Sveinung Havik, Hågen Ven og Åshild Bjørgum Øwre.

SAKER: 

 1. REFERAT FRÅ SISTE MØTE.    
  2. KULTURMINNEDAGEN.
     Orientering v/Åshild. Det har vore møte mellom Levanger historielag, Levanger bymuseum og Fortidsminneforeninga. Desse tre laga vil, i år som i fjor, arrangere dagen saman. Arr. blir:            Tysdag 13. september-16,  kl. 17.00 i Kirkegt. 11 (gamle byskolen, no fotomuseum)           
  Tema: Om restaurering av gamle hus, Sjøgt. 42-A v/Hilde Røstad og Ellev Stensli.
       3.  METALLSØKING  A. Informasjonsmøte til/med grunn-eigarar.  Under denne saka vart tanken om registrering av funn, reist.           Registreringa burde vera ei liste med funn/gjenstand, tid, stad, finnar. Positivt mottatt og vi kjem tilbake til saka.      4.  JARNVINNEPROSJEKTET – BLÆSTRING. Dok.: Mail med orientering om «Jarnvinneprosjektet» og invitasjon til Levanger historielag frå Skogn Rotary v/Asbjørn Nordberg. Fagleg ansvarleg: Professor/arkeolog Lars Stenvik. Tid og stad: Høyslogruva 4. oktober-2016.          5.  ØKONOMI  Info av kasserar Øystein Haugan. Ca. 45 av medlemmane har ikkje betalt kontingenten. Det viser seg   at mange ikkje har mottatt kravet, så postsendinga er eit problem. Vi tar saka opp i samband med medlemsverving på neste møte.

 2.  Førebels inga avklaring.           B. Leiting denne hausten. Positivt svar frå Fiskvik i «Grenne-grenda» i Åsen. Leiting på garden hans etter skurdonna er avslutta.
 3. Utstillingar: Fotoutstilling og funn frå metallsøking. Servering: Kaffe og kringle.  Kunngjering: Annonse i «Innherred» (Sveinung). Leiing av dagen: Sveinung og Åshild.  Kostnad: Utgiftsdeling mellom dei samarbeidande laga.  

 4. Rapport frå skriftstyret. Randi Berget sender ein e-post til medlemmane. B. Framlegg om eigen e-postadresse for historielaget. Vedtatt. Gaute Ulvik Haugan ordnar det praktiske.            

 1. JÄMT-TRØDSKE HISTORIEDAGAR. Utsett. B. BILDEREDAKTØR FOR BOK OM FESTIVITETEN.      Spørsmål frå biblioteksjef Vidar Lund. Sak frå førre møtet.  Sveinung tar denne.

 2. MEDLEMSVERVING Saka vart diskutert og ho blir tatt opp på neste møte.8.  SALSNEMND      Desse vart oppnemnd: Randi Berget, leiar, Øystein Haugan og  Hågen Ven.

  Åshild Bjørgum Øwre ref.    

Styremøte; 02/08-2016

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Styremøte i Levanger historielag tysdag 2. august 2016 klokka 17.30 på Ytterøya. 

Forfall: Hans Hallan, Hallbjørn Holberg, Sveinung Havik og Gaute Ulvik Haugan. Underskrivne møtte. 

Møtet starta med ein tur i Berghaugen med føremål å finna ein høveleg plass for minnestein over dei 5 ungdomane som miste livet på heimtur frå Levanger i januar 1787. Turen guida av Åshild. 

Etter vandringa heldt møtet fram på Forberg:

SAKER: 

 1. MINNESTEIN I BERGHAUGEN over 5 omkomne 1778. Randi Berget har undersøkt med fagperson om pris og reglar for oppsetting osv.      2. RAPPORT FRÅ SKRIFTSTYRET.            Randi orienterte.            Det er god tilgang på stoff.

   

       4.  ØKONOMI.           Orientering ved kasserar.            132 familie- og enkeltmedlemmar har betalt kontingent, i alt 150 stk.,            ca. 50 har ikkje betalt. Høfleg påminding er sendt.            Vi har vel 50.000,- kr. i banken, alle rekningar er betalte.                 

 2.      3.  FRAMLEGG OM E-POSTADRESSE FOR LEVANGER           HISTORIELAG. (Utdelt)           Saka tatt opp på årsmøtet av Hogne Heir. (Sjå neste side).         VEDTAK: Ein støttar tanken og bed Gaute Ulvik Haugan ordne            (Samr.)    dette. Om han ikkje ser råd for det, kjem vi tilbake til saka.                   
 3.      VEDTAK: Åshild lagar framlegg til tekst som skal skrivast på plate      (Samr.)       som skal festas på stein. Ein arbeider med å prøve      å finne høveleg stein.          
   
 1. RYDDING PÅ BRUSVE OG GARASJEN PÅ BIBLIOTEKET. Ryddinga gjeld bøker. Mange bøker er kasta. Restopplaget er samla på Hegle.
 2. BOKPROSJEKT-BILDEREDAKTØR FOR BOK OM FESTIVITETEN. Spørsmål frå biblioteksjef Vidar Lund. Eit par namn vart nemnd. VEDTAK: Hågen rettar førespurnad til dei aktuelle «hjelparane» (Samr.)
 3. VEDLIKEHALD AV MINNESMERKE OPPSETT AV HISTORIELAGET. Det er viktig at vedlikehaldet blir følgd opp. Vi tar saka opp på eit seinare møte.

   

  Åshild Bjørgum Øwre ref.(sign),Hågen Ven (sign), Randi Berget (sign.), Hilde Løvås (sign), Øystein Haugan (sign).  

 4. Møteboka  godkjend.