Styremøte 20/1-2014

Styremøte i Levanger Historielag på Levanger Bibliotek kl. 1800.
Underskrivne møtte.

Referat:
Kjønstadmarka og navnsetting.
Vedtak: Styret støttar namneframlegga innsendt (sams.) av Liv Kjønstad.

Grunnlovsjubileet.
Sveinung Havik ref. frå møtet på Stiklestad vedr. grunnlovsjubileet..

SAK: 1/14: Årsmøtet – førebuing.
a. Årsmelding utarbeidd av leiar. Godkjent som sakspapir.
b. Nemndene.
Årsmøtet blir avertert med opplysninger om at årsmeldinga er lagt ut på biblioteket og vil ligge ut på årsmøtet.

SAK 2/14: Regnskap.
Vedtak: Utsatt til møte 13/2.

SAK 3/14: Arbeidsplan for 2014.
Vedtak:
<for heile årsplan sjå referat frå årsmøtet>.

SAK 4/14: Kontingent.
Vedtak:
Styrets framlegg:
Enkeltmedlemskap= kr. 150,-
Familiemedlemskap= kr. 200,-
Org./grupper.= kr. 250,-

Eitt medlemsblad pr. medlemskap.

SAK 5/14: Budsjett.
Budsjettframlegget blir godkjent med justering av post 3150 til kr. 35.000,- og post 6811 til kr. 18.000,-. <for heile budsjettet sjå referat frå årsmøtet>.

SAK 6/14: Grunnlovsjubileet.
Leiar orienterte om arrangementet 9. mars.

SAK 7/14: Kulturuka 1.-7. juni.
Vedtak: Saka blir tatt opp på eit seinare møte (sams.).

SAK 8/14: Roknesvolden.
Vedtak:
Saka blir utsett.

SAK 9/14: Marsimartnan. 27. feb.-1. mars.
Vedtak:
Laget deltek på marsimartnan (sams.).

Eventuelt:
Styrets forslag til tillegg til pgr. 7: Enkeltmedlemskap kr. 150,-.
Paul Okkenhaug-selskapet: Konsert og årsmøte 24/2-2014.
Vedtak: Liv Kjønstad deltek.

Protokollen underskreven av:
Aa. Bjøgrum Øwre, Hilde Løvås, Sveinung Havik, Johs. Vongraven, Øystein Bergsve,Liv S. Kjønstad, Arnhild Haugbotn og Martin Granås.