Styremøte; 05.12.2016

UTSKRIFT AV MØTEBOK

Styremøte i Levanger historielag måndag 5. desember 2016 klokka 18.00  på Levanger bibliotek.

Alle møtte. Til stades: Øystein Haugan, Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås, Sveinung Havik, Hågen Ven, Hallbjørn Holberg, Randi Berget, Hans Hallan og Åshild Bjørgum Øwre. 

SAKER:

 1. MINNETAVLER – VEDLIKEHALDSANSVAR
  Pr. i dag har vi tre plassar: -Kirkestad på Hallan – ansv. Hans Hallan. -Kirkestad på Reistad – -Kirkestad i Røvika –    ansv. Åshild Bjørgum Øwre. Vedr. P. 2, Reistad: Sveinung Havik kontaktar  grunneigar Magne Reistad. Det vart diskutert om ein evt. skal ha ein artikkel om dei gamle kyrkjestadene. Vi tar dette opp seinare. Ein tur for å sjå kyrkjestadene var det interesse for. Vi prøver dette til neste år. 
   
   
          
 2.  VALKOMITEEN – arbeid før årsmøtet.          
  VEDTAK:   Sekretæren skriv/tar kontakt med valnemnda som er  (etter Ketil Iversen går ut): Jon Oddvar Skei og Anna Dahl.  Tredje person skal nemnast opp av styret.   Johannes Vongraven blir spurd om han er villig til å gå inn  i valnemnda etter Ketil Iversen. Hågen Ven tar kontakt med han.

     3.  LAGERPLASS/ARKIV for historielaget.          
         Orientering v/Sveinung Havik.  Sveinung har undersøkt i det gamle   
         heradshuset for Frol der vi evt. kan få disponere eit par rom. Fotomuseet    
         disponerer pr. i dag           huset, og vi må ta opp med dei ein eventuell
         kostnad.          
         VEDTAK:
Ein arbeider vidare med saka. Sveinung gjer dette.                 

4.     ÅRBOKSALET          
        Orientering v/kasserar.  Pr. i dag er det selt bøker for vel 60.000,- kr.              
        Tilbakemeldingane frå seljarane er positive. Melding av boka i avisa   
        er ønskjeleg, og Leif Hovland blir spurd.  Randi ansvarleg.

  5.    ØKONOMI         
         Rekning frå trykkeriet er ikkje kome enno, så ein manglar fullstendig
         oversikt. Sjå elles p. 4.

   6    EVENTUELT. a. Viggo Ballo har søkt midlar for eventuelt å restaurere
        kalkomnane på Nesset. Han ønskjer samarbeid med Bymuseet og
       Historielaget. Positivt!  Vi inviterer Viggo Ballo til eit styremøte
              

           Møteboka godkjendt..

          Aa. Bjørgum Øwre – ref. (s), Hågen Ven (s), Øystein Haugan (s),
          Hallbjørn Holberg (s), Randi Berget (s), Gaute Ulvik Haugan (s),
          Sveinung Havik (s), Hans Hallan (s), Hilde Løvås (s).
      

 

Årboka 2016 presenterer lokal historie fra Trehusbyen og Omlandet…

  AArbok_2016_b

Innhold i årets bok:

*   Forord
*   Terje Carlsen/Femti dramatiske år (om Norske Skog)
*   Bjørn Nilsen/En raus realist (om forfatteren Dag Skogheim)
*   Eivind Voldseth/Fragmenter av byhistorien
*   Hans Hallan/Markabygda idrettslag 50 år – en liten røverhistorie
*   Randi Berget/Ei historie om eit historielag
*   Anne K. Gjermstad
    Åshild B. Øwre/Orgelbyggarane Ole Møen og brørne Gjermstad
*   Anders Gustad/Holmbukta på Ekne
*   Aina Heen-Pettersen/Bronsealdergården på Gjemble
*   Ketil V. Iversen/Grønnruss 1965
*   Sveinung Havik/Alstadhaugpresten Cathrinus Cathinco Finsås
*   Sigmund Fostad/Aasgårdveien
*   Hogne Heir/Slakting av sau på Øvre Heir 1938 – et bilde og fotografen
*   Bjørn O. Nygård/Fra Eidsbotn rundt til Levangerstafetten – en ærerik stafetthistorie
*   Kjell I. Haltvik/Restaureringene av Bymuseet i Levanger sin 1910 Piccolo V 13
*   Asbjørn D.K. Eklo/Levanger Byes og Omegns Skyde- og Sommerselskab
*   Liv S. Kjønstad/Et bilde av samfunnsutviklingen i Skogn på 1800-tallet
*   Per Løvhaug/Johannes Løvhaug (1887-1975) – allsidig bonde
*   Arne Wahlstrøm/Reidar Kjesbu. Fra gårdskar til sveiser til byggmester og oppfinner
*   Eli Lunnarn/»Weidemann i Tørkhuset – et 70-års minne»
*   Rannveig M. Arentz/En grønn tråd  (om landskapsgartner Gerhard Mæhre)
*   Einar Hojem/Jacob Finstad
*   Frits Wahlstrøm/Sov søtt Levanger – et 60-års minne
*   Erling Furnes/70-års jubileum
*   Ivar Leveraas/En kvinneskjebne i Frol – Karen Bergitte Nilsdatter (1844-1926)
*   Per A. Johansen/»Kar eller dusj?» – Folkebadet
*   Einar Haugan/»Nybrottsbruka» i Okkenhaug
*   Roald Inndal/Edvard Aasan
*   Medarbeiderliste

Alt dette for kun Kr. 250,-!

 

 

Styremøte; 01.11.2016

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK
Styremøte i Levanger historielag tysdag 1. november 2016 klokka 18.00  på Levanger bibliotek. 

Forfall: Hans Hallan Til stades: Øystein Haugan, Gaute Ulvik Haugan, Hilde Løvås,  Sveinung Havik, Hågen Ven, Hallbjørn Holberg, Randi Berget og Åshild Bjørgum Øwre.  

SAKER: 
1.
ÅRBOKA.
Redaktør Asbjørn Tingstad møtte under denne saka. Styret fekk boka for 2016 utdelt, og vi såg gjennom boka som såg fin ut. Lanseringsmøtet blir på biblioteket tysdag 8. november klokka 18.00. Trønderavisa og «Innherred» blir inviterte. Representant frå redaksjonen tek kontakt med avisene og bidragsytarane (Asbjørn). Vi set inn annonse i «Innherred» og TA laurdag 5. november (Åshild) Gaute lagar innstikk til medlemsbladet/og til bruk ved sal av boka. Salgsmåtar vart diskutert. Kvar kjenner si oppgåve. Godtgjering til redaksjonsnemnda. Antall bøker blir redusert, hovudredaktør bør ha fleire enn dei andre medlemmane (5 og 2?) Styret inviterer nemnda med ut på julemiddag etter neste styremøte.
  
2. MELDINGSBLADET.        
Sveinung presenterte utkast til bladet. Dette skal ut før boka. Det blir trykt 350 eks. Lett å få til fleire om det trengs. Nye medlemmar får dette saman med siste årboka.   
 
3.  ØKONOMI.          
Vi har kr. 53020,27 på brukskontoen vår. Utgiftene vedr. Kulturminnedagen 13/9-16 vart lagt fram, totalt ca 3100 kr. (Sveinung og Åshild gjennomførte dagen og         representerte dei samarbeidande laga. Kasserar betaler samla utlegg. Kr. 1000,- blir kravd inn frå fortidsminneforeninga, kr. 1000,- frå Bymuseet, resten, ca. 1100,-  betalar historielaget.                

4.  ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG.          
Årsmøtet er i Mosvika 19. november 2016. Hågen og Sveinung skal dit og tar med fleire om nokon treng skyss.          

 Aa. Bjørgum Øwre – ref.            

        

Styremøte; 04.10.2016

 

 

Styremøte 4. oktober 2016 på Levanger bibliotek
Tilstede:          Øystein Haugan, Hallbjørn Holberg, Hans Hallan, Sveinung Havik, Hågen Ven
Forfall:            Åshild Bjørgum Øwre, Hilde Løvås, Randi Berget, Gaute Haugan
Referent:        Hågen Ven

Sak 1 Årboka
Årboka ventes ferdig fra trykkeriet 15. november.
Prisen på boka bestemt til kr. 250,-.
Enighet om at vi prøver å få til en brosjyre med reklame for laget som kan legges ved ved salg av boka. Hågen kontakter Gaute med tanke på ideer og bistand. Vi satser også på å få ferdig medlemsblad nr. 2 med tanke på at det kan deles ut til årbokkjøpere.
Møte i salgsnemnda bestemt til 17. oktober.

Sak 2 Medlemsverving
I forste omgang satser vi på brosjyre, se sak 1. Vi trenger også noe som kan brukes når vi står på stand for å selge bøker eller reklamere for laget. Hågen tar også dette opp med Gaute.

 Sak 3 Søknad om økonomisk støtte til bok
Vi har mottatt søknad om støtte til bokprosjekt om handverk i det nordenfjellske gjennom 1000 år fra Jon Suul. Verket vil bl.a. inneholde ca. 80-85 sider med stoff om Levanger. Stemningen i møtet for eventuell støtte var positiv da Levanger har en rik håndverkskultur. Enighet om at dette diskuteres på et senere møte da det må inn i neste års budsjett hvis det skal være aktuelt. Hågen sender foreløpig svar til Suul. Hågen sender også søknaden til styremedlemmene.

Sak 4 Meldingsblad
Tema for innhold diskutert og Sveinung fikk en del innspill. Bladet må være ferdig først i november slik at det kan sendes ut før årboka er ferdig.

Sak 5 Kulturminnedagen
Arrangementet ble gjennomført 13. september i samarbeid med Levanger bymuseum og Fortidsminneforeningen. Ellev Stensli fortalte om restaurering av gamle vindu og Hilde Røstad om restaurering av Sjøgata 42. Ca. 25 deltakere. Det var på forhånd avtalt at utgiftene til arrangementet deles likt mellom de tre lagene.

 Sak 6 Økonomi
Øystein og Hilde har ringt opp dem som ikke har betalt kontingenten. Dette resulterte i at noen får tilsendt nytt innbetalingskort og noen vil ikke være medlem lenger av forskjellige årsaker. Et viktig arbeid er gjort for å få «vasket» medlemslista. Vi har nå ca. 200 medlemmer.
Det mangler e-postadresser på mange medlemmer. Øystein sender lista til styremedlemmene med tanke på at noen kanskje har slike adresser i andre sammenhenger. E-post kan være greit når vi vil gå ut med informasjon til medlemmene. En annen måte kan være å bruke masseutsendelse på sms; vi har mobilnr. til de fleste medlemmene.

Sak 7 Arkiv
Vi bør få oss et bedre arkiv og boklager enn det vi har på Hegle. Vi har mistet lagerplass i garasjen på biblioteket og på Hegle er det trangt og veldig støvet på grunn av utetthet mot gruslagte arealer utomhus. Øystein sjekker et par alternativer som ble diskutert. 

Sak 8 Vedlikehold av minnesteder
Saken utsatt til et senere møte.