Årsmøtet avholdt på Levanger Bibliotek

Det var godt frammøte da Hågen Ven ønsket velkommen på Levanger Bibliotek 19de mars. En fyldig årsmelding ble lagt fram. Laget har totalt 192 medlemmer fordelt som enkelt- og familiemedlemmer. De to æresmedlemmene er Sissel Wohlen og Ola Indgaard.

De viktigste tema gjennom fjoråret har vært slektsforskning i samarbeid med lokalforeningen av Slekt og Data, årboka naturligvis, utgivelse av Medlemsbladet, «ut-på-tur» arrangement, samarbeidsprosjekt «Kjenner du konfirmanten?» (Hogne Heir) og
Damaskvevprosjektet sammen med Bymuseet i Levanger og den lokale Fortidsminneforeningen i Sør-Innherred for å nevne noe.

Regnskap og årets arbeidsplan gikk radig igjennom…

Så var det valg:
Det ble gjenvalg på alle, og som nytt styremedlem kom Ranveig Munkeby Arentz inn.

Styret ser da slik ut:
Hågen Ven, leder – Anton Skei, nestleder – Åshild Bjørgum Øwre, sekretær – Øystein Haugan, kasserer – Gunnar Kjølen, Hilde Løvås, Egil Joar Moen og Ranveig Munkeby Arentz er alle styremedlemmer.IMG_7909[1]

Etter møtet fortalte Randi Berget levende og morsomt om ei ny bok – «Norges øar» -skrevet av legen og forfatteren Anders Källgård.

 

Bokkveld på Brusve; tirsdag 5. desember kl. 1900

Trønderlåna

Det lange, trønderske våningshuset er eit karakteristisk trekk i det midtnorske kulturlandskapet. I denne boka presenterer forfattarane denne hustypen frå Nordmøre og Østerdalen i sør til Helgelandskysten i nord.

Trønderlåna har mange likskapstrekk med andre rekkjebygde langhus, men eit særtrekk er at den har vakse fram i møtet mellom lokal byggjeskikk i lafteteknikk og impulsar frå kontinentet slik dei kjem til uttrykk i trepalèarkitekturen i Trondheim.

Embla forlag presenterer, Kolbein Dahle forteller og Bymuseet arrangerer.
Velkommen!

Styremøte; 05.12.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag
tysdag 5. desember 2017 klokka 17.00 på biblioteket, Levanger.


Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås,
Randi Berget, Anton Skei, Gaute Ulvik Haugan og Åshild Bjørgum Øwre. Forfall: Egil Moen. 

 1. FLYTTING AV DET VI HAR ATT PÅ MULE
  Arbeidet med flyttinga må gjerast før jul.
  Hilde stiller med bil, får hjelp av Hans, Gaute og Anton. Desse blir samde om dag. 
 1. FLYTTING TIL NYTT WEBHOTELL
  Tilbod frå Rønning media.
  Gaute orienterte om kva dette går ut på. Han snakkar og med Sveinung som står for sida vår no.
  VEDTAK: Saka blir utsett 
 1. INFO
  a- årsmøtet i Nord-Trøndelag historielag. Kontingent blir 1000 kr/lag + 5kr/medlem.
  b-styremøte i Nord-Trøndelag historielag: Fellesmøte med
  Sør-Trøndelag 30/11-17.
  c-Seminar om privatarkiv. Ingen får til å dra.
  d-Møte om Armfeldt-markering 11/12. Gaute møter. 
 1. VEGNAMN I KJØNSTADMARKA
  Styret sende denne saka til Liv Kjønstad som har kome med framlegg på namn med lokal tilhørigheit.
  VEDTAK: Vi godkjenner namna og sender dei til kommunen. 

Klokka 18.00 juleavslutning på Backlund. Vi har invitert skriftstyret og «slektsmedhjelparane».

Aa. Bjørgum Øwre
–   sekretær   –

 

 

 

 

Styremøte; 05.09; 2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 5. september 2017 klokka 18.00 på biblioteket, Levanger.

Forfall: Gaute Ulvik Haugan, Randi Berget, Anton Skei. Møtte ikkje: Egil Moen. Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås, og Åshild Bjørgum Øwre. 

 1. KULTURMINNEDAGENv/Åshild.
  Tema for «dagen» i 2017 er
  «Kulturminner i samfunnets teneste». Torsdag 17. august hadde vi (Fortisdminneforeninga, Levanger Historielag og Bymusèet) møte på Brusve for å planlegge kulturminnedag. Alle tre samarbeidande lag var representerte. Framlegg til tema – frå underskrivne – for dagen var: Damaskveven som prosjekt (Vi vart samde om dette). – oppsetting av denne (start) – orientering om lin og linarbeid (Agnes Stokke) – orientering om damaskveving og damask (Liv Storhaug) – utstilling av dukar (damask og dreiel) Veven er no i hovudsak oppsett ved hjelp av Eli og Anton Skei samt underskrivne. Kulturminnedagen blir arrangert på Brusve 24. september.
   
 2. ORIENTERINGSSAKER v/Hågen
  Frå styremøte i Nord-Trøndelag historielag 31/8-17. -Årsmøtet blir 18/11 på Skatval -Framlegg om kr.15/medlem i kontingent til laget -Brev frå Nord-Trøndelag historielag (utdelt). -Martna`n. Laget stilte 4 dagar. Prosjektet «Konfirmantbilete» v/Hogne Heir vart hovudsak og ein fekk mange namn på bileta. -Lodd- og boksal gav ca 3000,- kr. -Slektskafè: Som tidlegare blir dette 1g/mnd. Jon Steinar Munkeby held fram som før, Einar Hojem tar over etter Birgit Reistad som bad seg friteken. -Tur til Markabygda. Vedlegg. Ref. v/Hans. 
   
 3. ÅRBOKA v/Randi
  Randi var sjukmeld, men vi snakka litt om boka som er i god gjenge.
   
 4. ØKONOMI v/Øystein
  Oversiktleg rekneskap vart delt ut. Økonomien er god.
   
 5. FLYTTING TIL BRUSVE
  Bøkene er flytta, men vi har mykje igjen på Hegle. Dette må vi gå gjennom og finne ut kva som skal takast vare på. Vi kjem tilbake til saka, men reknar med å finne ein dag i oktober.
   
 6. EVENTUELT
  a. Meldingsbladet. Møte avtalt med tanke på å få ut blad no i haust.
  b. «Havari» på datamaskin har ført til oppsamling av skriv som vi fekk no. Blir gått gjennom.
  c. Slektsprogrammet m.v. frå Ola Indgaard. Korleis få det overført til oss? Vi bed Einar Hojem ordne dette.
      

   

  P.s. Gje tilbakemelding om du har mottatt utskrift. D.s.

   

  Aa. Bjørgum Øwre    –   sekretær   –

INVITASJON TIL TUR 29.08.17

NordengetTirsdag 29. august kl. 16.00 inviterer Tur-komiteen i Levanger Historielag på tur til museet til Martin Friberg i Markabygda. Skilt i veikrysset ved kirka. Kjør så opp Bonsakbakken, videre ca. 900 m til museet. Parkering ved huset. Omvisning ved Martin Friberg. Ta gjerne med noen du kjenner til en museumsvandring. Kanskje et bidrag til å verve flere medlemmer.

SOS barnebyer serverer kaffe og vafler i stua. Kr 50,- per stk. for inngang, kaffe og vafler.

Vel møtt!

Hilsen Tur-komiteen i Levanger Historielag

Styremøte; 11.07.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK
STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 11. juli 2017 klokka 18.30, på Forberg, Ytterøy hos Åshild Bjørgum Øwre. 

Forfall: Gaute Ulvik Haugan. Til stades: Hågen Ven, Øystein Haugan, Hans Hallan, Hilde Løvås, Randi Berget, Egil Moen, Anton Skei og Åshild Bjørgum Øwre. 

 1. PROSJEKT – KONFIRMASJONSBILETE
  Dokument 1: Brev frå Hogne Heir.       
  «                 2: Orientering frå arbeidsutvalet etter møte med Hogne Heir (sjå møte 27/6-17) VEDTAK: Levanger historielag går inn og støttar Hogne Heir. (Samr.)       Bildeprosjektet blir da ein del av historielagets arbeid.
   
             
 2. DELTAKING PÅ MARTNA`N
  Vi gir tilbakemelding til Hågen innan 25. juli om vi har høve til å stille ein- eller fleire av datoane 2. – 5. august. Vi satsar på å ha loddsal med bokpakkar som gevinstar + evt. fruktkorg(er).
   
 3. NY TUR Hans har vore i kontakt med Martin Friberg i Markabygda om å få koma på musèet hans på Nordenget. Vi kan tenke oss ein ettermiddag i slutten av august evt. tidleg i september.
  VEDTAK: Turnemnda får fullmakt til å legge opp turen og fastsette (Samr.) tidspunkt og ordne med servering.
   
 4. INFO FRÅ BOKNEMNDA v/Randi. Orientering om innkome- og utlovt stoff. Det er for lite stoff enno. Alle «bygder» bør vere representerte. Frist for innlevering: Utgangen av august.
   
 5. ØKONOMI Orientering v/Øystein. 25 medlemmar har ikkje betalt kontingenten enno. Økonomien vår er god, men vi må satse på å få fleire medlemmar. Eige møte om dette. Gåve ved tur til Markabygda som ved tur til Åsen.
  VEDTAK: Vi gir kr. 2.500,- i gåve til musèet  i Markabygda. (Samr.)
   
 6. ORIENTERING Boklageret på Brusve er ferdig. Ønske om dugnad til flytting av bøker m.m. Hågen sender ut datoforslag. Framlegg frå Johannes Vongraven  vedr. møte om bygdeboknemnda. Møtet blir 3. oktober.

  NESTE STYREMØTE BLIR 5. SEPTEMBER.
  Aa. Bjørgum Øwre    –   sekretær   –

Historielaget inviterer sine medlemmer til Åsen Museum-og Historielag.

DSC_0307Tid: 8. juni kl. 1830 ved Åsen Museum (det gamle meieriet), ved E6. Parkering ved Gammelmeieriet, adr. Reita 8, Åsen.

Guidet omvisning både i den gamle Fossum butikken og i Meieriet. 

Etterpå drar vi i samlet flokk opp til Elvheim bygdetun. Der blir det kaffe med noe attåt, og Arne Langås vil fortelle oss historia om dette spesielle stedet.

Der og blir det anledning til å se seg omkring i både stulåna og uthuset. 

50 kroner å betale i inngang, og det er kaffe på billetten. 

VELKOMMEN! 

Med hilsen Levanger Historielag

Ved spørsmål kontakt gjerne Øystein Haugan på epost oha.haugan(a)gmail.com eller tlf. 911 10 110

Bildetekster:
1)  Butikkjomfru Bjørg fyller spissposen med 5- øres karameller.
2)  Arbeidsgjengen på museet tar fem minutter.
Fremst i rød skjorte er Kåre Dullum, Bjørg Rangul, Inger Karin Bosnes, Olav Haugom, Haldis Ringen, Jan Strøm, Øyvind Fiskvik (stående), Trond Fossing, Knut Kollberg og Arvid Hokling.
3)  Gammeltausa drar opp vekkerklokka før hun legger seg i skuvsenga.
4) Fra «Tausloftet».

DSC_0350 DSC_0341
DSC_0310

Styremøte; 02.05.2017

UTSKRIFT AV MØTEBOK

STYREMØTE i Levanger historielag tysdag 2. mai 2017 klokka 18.30  hos Hans Hallan på Hallan i Markabygda. Forfall: Gaute U. Haugan. Til stades: Hågen Ven, Randi E. Berget, Hilde Løvås, Øystein Haugan, Hans Hallan, Anton Skei, Ola Indgaard (til sak1), Egil Moen og Åshild Bjørgum Øwre. 

Før møtet tok Hans Hallan oss med på «Kjerkhaugen» der det var vidt utsyn, og han fortalde om grenda, bygda og om den gamle kyrkjestaden på Hallan. Ei interessant og fin oppleving i den vakre vårkvelden!

 STYREMØTET 

SAKER

 1. TILBOD OM OVERTAKING AV ARKIVMATERIALE v/Ola Indgaard. Historielaget har fått tilbod frå Ola Indgaard om å overta det arkivmaterialet han har i slektsprogrammet EMBLA og også biletmateriale. Årskontingenten for slektsforskarprogrammet er kr. 400,- Ola Indgaard forklarte og synte eksempel (sjå vedlegg). VEDTAK: Historielaget takkar «ja» til tilbodet. (Samr.) Kaffe og servering etter sak 1. Ola Indgaard forlet møtet.

   

 2. TILBOD FRÅ RØNNING MEDIA FOR FLYTTING OG  ADMINISTRASJON AV HEIMESIDA v/Gaute.
  Saka utsett da Gaute hadde forfall.

   

 3. ØKONOMI – KONTINGENT v/Øystein.
  Til no har 75 medlemmar og 23 fam/grupper betalt. Vedr. oppgjeret etter Nord-Trøndelag historielag sitt halvårsmøte syner det seg at det blir ei utgift på Levanger historielag. Vi meiner Nord-Trøndelag historielag skal betale hus og servering (kr.1500,-)
  VEDTAK: Hågen tar dette opp på styresmøte i Nord-Trøndelag historielag(Samr.)      

   

 4. MELDINGSBLADET- REDAKTØR
  Framlegg – Gaute Ulvik Haugan. Alle støttar dette, men Gaute må spørjast på nytt.

   

 5. TURNEMND
  Dei siste åra har ein ikkje hatt turnemnd, men vi meiner ein må ha ei nemnd. Framlegg: Hans Hallan, Anton Skei og Egil Moen. VEDTAK: Framlegget vedtatt. (Samr.).

   

 6. ARKIVROM Tilbod frå Åse Randi Reitan på kr. 5000,-. Vi meiner det er for mykje og tilbyd kr. 2000,-

   

 7. ALSTADHAUGSEMINARET Dok.: Søknad om stønad til «Alstadhaugseminaret» 3/9-17. Vi har tidlegare støtta med kr. 5000,-. Vi har alt brukt ein del av det budsjetterte gavebeløpet, men vil gjerne støtte i år og.
  VEDTAK: Vi gir kr. 4000,- til seminaret i 2017. (Samr.).

   

 8. EVENTUELT Det er opna nytt omsorgssenter i Åsen, «Stokkbakken omsorgssenter». Levanger historielag har gitt 25 årgangar,- signerte,- til omsorgssenteret 

   

   Aa. Bjørgum Øwre (s.) ref.