Slektsforskerkafé på Levanger bibliotek lørdag 28. februar

Mellom kl 11.00 og 14.00 blir det slektsforskerkafé på biblioteket. Trenger du hjelp til å komme igang, står litt fast og trenger tips til å komme videre eller bare treffe andre som er interresert i slektsforsking så er dette en fin anledning. Det vil være folk fra historielaget og DIS-Levanger som gjerne hjelper og gir gode råd om hvordan du kan bruke kildene som er tilgjengelig.

Denne dagen blir det kort informasjon om «Trondheimsbasen» (med data fra Namdal og S-Helgeland).

Ta gjerne med egen PC.

Vi serverer kaffe.

Velkommen!

Slektsnemda

Slektsforskerkafé på Levanger bibliotek lørdag 31. januar

Mellom kl 11.00 og 14.00 blir det slektsforskerkafé på biblioteket. Trenger du hjelp til å komme igang, står litt fast og trenger tips til å komme videre eller bare treffe andre som er interresert i slektsforsking så er dette en fin anledning. Det vil være folk fra historielaget og DIS-Levanger som gjerne hjelper og gir gode råd om hvordan du kan bruke kildene som er tilgjengelig.

Vi serverer kaffe.

Slektsnemda

Årsmelding 2012

Styret:

Leder: Johs Vongraven

Nestleder: Tormod Buran

Kasserer: Martin Granås

Sekretær: Aashild Bjørgum Øvre

Styremedlemmer:

Helge Bakken

Øystein Bergsve

Arnhild Haugbotn

Liv Kjønstad

Hågen Ven

Revisorer: Pål Kulås og Arild Buran

Valgnemnd:  Jon Steinar Munkeby, Paal Jonas Fostad og Anne Sofie Lullau.

Ola Indgaard er lagets forretningsfører. Han har også tatt seg av Heimesida under Margunn Amundsens  permisjon.

Redaksjonsnemnd: Helge Bakken, leder, Kåre H. Almåsbakk og Margunn Amundsen.

Registreringsnemnd: Kåre H.Amåsbakk, leder, Jon Steinar Munkeby, Hogne Heir, Øystein Bergsve, Liv Kjønstad og Ola Indgaard.

Salgsnemnd: Hågen Ven, leder, Jon Steinar Munkeby, Øystein Bergsve og Martin Granås.

Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, leder, Helge Bakken, Toralf Granaune, Odd M. Tingstad og Solveig Otlo.

Tur- og arrangementsnemnd: Arnhild Haugbotn, leder, Anne Sofie Lullau, Sigrun Moe og Endre Tuff.

Slektsnemnd: Jan Kåre Løveng, leder, Birgit Reistad og Jon Steinar Munkeby.

Bygdaboknemnd: Johannes Vongraven, leder Sveinung Havik, kasserer/sekretær og Pål Kulås

VIRKSOMHETEN I 2012.

Helge Bakken skriver (på vegne av styret og signert Johannes Vongraven) i en artikkel i årbok 2012 om arbeidet i et historielag gjennom året. Sammen med det Helge fører i pennen  i Medlemsblad 2-2012 gir det et godt og fullstendig bilde av gjøremålene i året som gikk. Årsmeldingen skal nå flere enn de som har tilgang til årbok og medlemsblad så en må likevel gjenta noe av dette.

Styret har hatt 9 styremøter og har protokollert 46 saker. Vi har ved årsskiftet 203 medlemmer, hvorav 4 er æresmedlemmer.

Saken om demonstrasjonsanlegget for jernframstilling som gjennom flere år har vært en kronsak for historielaget fikk i 2012 en uventet, men god løsning.  En av ovnene som Ivar Berre m.medhjelpere i 30 år har gjort forsøk med, ble gjenoppbygd ved Finnkallbakken i Skogn. Sammen med god tilgjengelighet,  rikelig parkeringsplass og en stor solid ”gapahuk” danner de ved starten av oldtidsstien ”Far etter folk” en fin tilvekst til regionens kulturminner. Skogn Rotary har tatt ansvaret for vedlikeholdet. Tilskudd for dette fra Levanger Historielag, kr. 1500,- pr.år.

Som de fleste historielag skaffer Levanger Historielag seg inntekter ved hjelp av salg av egenproduserte årbøker. Vi har gjennom årene hatt ivrige og dyktige selgere som har skaffet oss inntekter slik at vi har hatt råd til å drive med mange samfunnsnyttige ting. Årboksalget går noe ned, noe som blir en viktig trend å snu for styret i laget.

Årboka for 2012 er etter manges mening en av de beste i rekken, kanskje den aller beste av mange gode.Skriftstyret som er ansvarlig for produksjonen skal ha stor ros for glimrende arbeid.

I året som gikk var det 50 år siden storkommunen  (unntatt Ytterøy som kom litt senere) innledet samarbeidet. Levanger Historielag var så vidt vites det eneste laget som markerte dette. 20 mars hadde vi markeringsmøte i kommunestyresalen. Vårt medlem Marit Svarva Henriksen var formannskapsmedlem i Skogn kommunestyre ved forberedelsene til sammenslåingen, og Jarle Kregnes (også medlem) fortalte om sine minner om begivenheten.

Kregnes ble vel litt senere ansatt ved teknisk etat i storkommunen.

Historielaget satte seg som mål for litt siden å markere de gamle kirkestedene på Hallan i

Markabygda og på Reistad (Redulfstad) i Frol. Landslaget for lokalhistorie (10 000). Landbrukskontoret i samkommunen (SMIL-midler- 10 000) Levanger kommuneskoger (5000), og Levanger Rotary (2000) støttet prosjektet. Ved hjelp av disse midlene og noe av egen kasse fikk Historielaget satt opp flotte minnetavler på Reidulfstad og på Hallan. Avdukingen ble foretatt av de respektive sogneprestene i forbindelse med gudstjeneste i Markabygda  og  en andaktsstund på Reidulfstad.

Under kulturuka i juni ønsket kultursjefen en samling om Halssteinborgen med historielaget som arrangør. Vi startet med en svært godt besøkt guiding oppe på borgområdet med Ingvild Ystgaard som midtpunkt. Hun fortalte bl.a. om resultatet av utgravingene på toppen av Borgen året før, der det bl.a. ble funnet båtnagler. Arkeolog Ystgaard er vel en av de som vet mest om virksomheten som i fjerne tider foregikk her, og hun makter å levendegjøre den sparsomme viten om denne delen av vår historie .

Levanger Historielag bør ha et særskilt ansvar for å skaffe opplysninger om Borgen, og å gjøre disse kjent for så mange som mulig. Halssteinborgen er juvelen i de eldre kulturminnene i området. Myndighetene (fylkeskommunen) har lovet å legge frem en skjøtselsplan for borgområdet med sikte på å gjøre borgen synlig fra byen og fra Geite.

Kulturminnedagen hadde i 2012 ”møteplasser” som tema. Det har vært forskjellige plasser som gjennom tidene har fungert som plasser der unge og gamle såg det naturlig å møtes. Møtes for å utveksle nyheter, for å treffe kjente eller å beskue for eksempel hvem som kom og hvem som dro.

Gjennom nesten hele 1900-tallet var jernbanestasjonen en viktig møteplass. I vår kommune er det 5 stasjoner, alle er nedlagte. Laget bestemte å tilby interesserte en guidet tur til de gamle stasjonene. Vi startet på Levanger vi fikk kaffe servert gjennom billettluken (der lagets leder har sendt billetter ut og tatt tusenvis av kroner inn). En foretaksom mann driver kafe i lokalene.En fikk så opplysninger om en av de  vakreste stasjonsbygninger i landet. Turen gikk så til Skogn med Norske-Skog-tafikk, Ronglan med Falstad-historie og is-hus og Åsen som var knutepunktstasjon for Frosta. Returen gikk til bake til Levanger via Rinnan, en stasjon som er i privat eie hvor vi fikk servering og omvisning i en pietetsfull restaurert stasjonsbygning.

Med god hjelp av Espen Rønning er lagets heimeside fornyet slik at det blir letter å redigere tekst og bilder. Margunn er klar til å ta en tørn igjen etter en tids permisjon. Registreringsprosjektet av 2009 er omtrent i mål, og innlegging av opplysningene i database står for tur. Vi treng dugnadsinnsats til dette. Hugo Dahle har sagt seg villig til å gjøre en jobb.

Laget har kjøpt FotoStation 7.0 for registrering av bilder, og Ola har lagt inn ca.1700. Her er alle bildene om laget, og eldre bilder som er lånt  fra mange personer i Frol. Bildene som vart samla inn for ”Husmannsboka”  er med. I tilegg er tatt med mange bilder fra hendinger med lokalhistorisk verdi, de fleste fra Frol.

Tilgjengelige opplysninger som motiv,sted,tidsangivelse, fotograf og personer et lagt inn, og disse  følger med ved utskrift. Mange av bildene legges og ut på ”Levangsbilder.no”

Siste tirsdag i hver måned er Birgit Reistad og Jon Steinar Munkeby på Bilioteket for å hjelpe folk med å finne slekt. Jon Steinar er der flere ganger i uka. Det kommer en del folk innom og mange sender sine spørsmål på e-post. Henvendelsene kommer fra hele landet, også Sverige er representert. I tillegg til de som kommer innom er det i 2012 besvart 12 spørsmål via e-post.

I bygdeboknemnda har det i 2012 vært liten virksomhet. Vi vet at Ytterøy snart har klar sin gårdshistorie. De har klart dette uten hjelp fra bygdeboknemnda. Jan Kåre Løveng arbeider med ny gård/slekt for Ekne. I Markabygda er det ideer og vi strever med å få en redaktør til IX b.

På ettervinteren mottok biblioteket en pakke fra Øland. En Ole Sivertsen  som i sin tid utvandret til Sverige hadde kjøpt noen bilder fra Levanger. Deriblant et bilde (uhyre sjeldent) av kirka som brant i 1877. Bildene hadde gått i arv og var skånsomt behandlet.

I sommer fikk historielaget et brev fra et oldebarn av den første overlegen ved amtsykehuset på Eide Peter Wilhelm Krejdal Dietrichson (senere distriktslege på Levanger) De hadde 9 bilder med motiv fra Levanger og tilbydde oss bildene. Historielaget takket tusen og tilbydde å betale frakten. Det var verdifulle bilder i glass og ramme. Laget donerte bildene til Levanger Museum, fotoavd.

Styret i Levanger Historielag har flere nemnder, og årsmeldingen fra styret er et sammendrag av årsmeldingene fra nemndene. Skriftstyret og nemndene har gjort et utmerket arbeid gjennom året og takket være nemndene og deres ledere har vært til uvurderlig hjelp. Styret vil takke disse og alle andre som har vært til hjelp gjennom året.Skriftstyret er nevnt foran, og derfor en spesiell takk til selgerne som får boka ut til folk.

Rapport fra nemndene er lagt ut til gjennomsyn.

Styret i Levanger Historielag

Helge Bakken       Øyvind Bergsve           Tormod Buran         Martin Granås           Arnhild Haugbotn

Liv Kjønstad         Hågen Ven                  Johannes Vongraven          Aashild Bjørgum Øvre

Kirkehistorisk tavle på plass i Markabygda

Levanger Historielag har over tid arbeidd med å få på plass kirkehistoriske tavler i Hallan i Markabygda og Restad i Okkenhaug. – Inspirasjonen til et slikt arbeid har historielaget fått fra Skogn Rotary som har fått utarbeidd opplysningstavler for andre steder i kommunen, konkluderte lederen i Levanger historielag, Johannes Vongraven , innledningsvis ved avdukinga av tavla 15. juli. Les videre